Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
29
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
30
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
1
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
2
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
3
Pozvánka na adventní koncert ve Vliněvsi
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
Pozvánka na předvánoční řemeslný jarmark
Tradiční Řízkobraní v restauraci Na Knížecí
4
Mikulášská besídka v restauraci Na Knížecí
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
Tradiční Řízkobraní v restauraci Na Knížecí
5
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Upozornění na změnu provozní doby pobočky České pošty v Dolních Beřkovicích
6
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Upozornění na změnu provozní doby pobočky České pošty v Dolních Beřkovicích
7
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
8
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
9
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
10
Pozvánka na předvánoční zážitkový zájezd
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
11
Upozornění na možnost páchání majetkové trestné činnosti
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
12
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
13
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
14
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
15
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
16
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
17
Pozvánka k setkání u vánočnímu stromku
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
18
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
19
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
20
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
21
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
22
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
23
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
24
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
25
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
26
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
27
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
28
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
29
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
30
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
31
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
1
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
Drobečková navigace

Úvod > Stara struktura - nemazat > Archiv > Kriteria přijmu deti

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Místo a termín pro podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Zpravidla bývá zápis dětí do mateřské školy během měsíce května.

Tato informace je rodičovské veřejnosti zprostředkována formou informačních letáků a na webových stránkách naší školy.

Po ukončení zápisu proběhne správní řízení, ve kterém ředitelka školy podle stanovených kritérií (zveřejněných v den zápisu na informační nástěnce a www stránkách), rozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte.

Podle novely školského zákona     č. 472/2011 Sb., se mění v § 183 odst. 2 způsob oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Ředitelka školy vyhotoví rozhodnutí o přijetí, nedoručuje je již zákonným zástupcům, ale oznamuje jej zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je vyvěšen na v MŠ a na www.ou.dolniberkovice.cz

Nezbytnou podmínkou přijetí dítěte stanovenou zákonem č. 258/2000 Sb., § 50, je potvrzení o zdravotní způsobilosti a řádném očkování dítěte.

Dle ustanovení § 34 odst.1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Platný právní stav tedy umožňuje, aby k předškolnímu vzdělávání bylo přijato dítě mladší tří let, když pevně neupravuje spodní věkovou hranici, ke které mohou být děti do mateřské školy přijaty.

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým ( RVP PV ) a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 školského zákona ).

Součástí rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je i tříměsíční zkušební lhůta z důvodu zjištění schopnosti dítěte u dětí mladších přizpůsobit se podmínkám mateřské školy

Při volné kapacitě po umístění dětí podle § 34 rozhoduje o přijetí dětí mladších ředitelka MŠ podle následujících kritérií:  

 

Ředitelka Mateřské školy Dolní Beřkovice, okres Mělník s přihlédnutím k doporučení Obce Dolní Beřkovice stanovila následující kritéria, podle nichž se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dolní Beřkovice, okres MělníK pro školní rok 2014/2015.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy a platná pro školní rok 2014 /2015

 

1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

2. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.  

Kritéria

Body

1. Dosažení 6-ti  let věku dítěte v období od 01. 09. 20.. do 31. 08. následujícího kalendářního roku a dětí s odkladem povinné školní docházky.  Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky  Bez ohledu na bodové hodnocení bude přijato VŽDY (§ 34 odst.4 školského zákona)

10

2. Trvalý pobyt dítěte – přednostně v Dolních Beřkovicích

9

3. Děti narozené od 01. 09. 2009 do 31. 08. 2010

8

4. Děti narozené od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011

7

5. Děti narozené od 01. 09. 2011 do  31.12.2011

6

6.  Děti narozené po 31.12. 2011

0

10. Opakované podání žádosti - žádost podána poprvé (1 bod) 
       * žádost podána podruhé (2 body )

 

 

předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – § 34, odst.4, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v aktuálním znění.

Při rovnosti splněných kritérií rozhoduje věk dítěte, přednost má starší dítě před mladším. 

 V Dolních Beřkovicích  dne 22.5.2014               Provazníková Jarmila - ředitelka školy

 

 

 Poznámka - vysvětlení:

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, příspěvková organizace stanoví následující zásady, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí v daném roce stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Přednostně budou přijaty děti ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před zahájením jejich povinné školní docházky - 10 bodů

(Podle § 34 odst. 4 zákona 564/2004 Sb., školský zákon, se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky Ředitel MŠ má proto povinnost tyto děti při přijímání dětí upřednostnit.)

II.

Při přijímání ostatních dětí do mateřské školy bude vycházet ředitelka školy z následujících kritérií a jejich bodového ohodnocení:

1) Trvalý pobyt dítěte v obci – 9 bodů

(Podle zákona o obcích obec dbá na zajištění podmínek pro vzdělávání svých občanů. Provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel-obec. Bylo by proto nelogické, aby se v mateřské škole vzdělávaly děti, které v obci nemají trvalý pobyt a děti které tam trvalý pobyt mají, by do MŠ nebyly přijaty.)

2) Věk dítěte k 31.12.20.. ( 6 bodů)

 K  31.8. -   3 roky (7 bodů)

*               - 4 roky (8 bodů)

*              -  5 let (10 bodů)

(Upřednostnění starších dětí je obecně legitimní, protože s vzrůstajícím věkem a blížící se povinnou školní docházkou je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky v kolektivu a získalo samostatnost.)

 3) V mateřské škole se již vzdělává sourozenec –      1 bod 
 Sourozence se vzdělává v místní základní škole  - 1 bod

(Přítomnost sourozence má pozitivní vliv na začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí a podporuje soudržnost sourozenců) rozhoduje pouze v případě rovnosti bodů po věku.

  

4) Opakované podání žádosti – platí pro žádost podanou poprvé při dosažení věku dítěte - 3 let  v  daném školním roce rozhodujícím o přijetí. 

* žádost podána poprvé (1 bod)

* žádost podána podruhé (2 body)

 III.

Děti, vyjma dětí uvedených v článku I. této směrnice, budou přijaty v sestupném pořadí dle dosaženého bodového hodnocení, které vznikne součtem bodů za jednotlivá kritéria uvedená v článku II. této směrnice.

  IV.

V případě rovnosti bodů bude při přijímání upřednostněno dítě, s trvalým pobytem v obci, které dosáhne vyššího bodového hodnocení za kritéria uvedena v  bodě  II. v pořadí:

*  věk dítěte,

*  v mateřské škole se již vzdělává sourozenec,

*  rozsah vzdělávání dítěte v mateřské škole. /Celodenní vzdělávání má přednost/

V ojedinělých individuálních případech může být dále zohledněna výdělečná činnost rodiče a skutečnost, že rodič je na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem.

(Požadavek zaměstnanosti rodičů nemůže být legitimním kritériem při rozhodování o přijetí do mateřské školy. Příjemce předškolního vzdělávání je dítě, nikoliv rodič. Kritérium neposuzuje individuální potřeby dítěte, naopak omezuje jeho přístup ke vzdělání. Nebere se při přijímání dětí do mateřské školy k tíži dítěte skutečnost, zda některý z jeho rodičů je na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem. Toto znevýhodnění dítěte by bylo v rozporu se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jedná se o přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělávání z důvodu pohlaví (ve smyslu mateřství nebo otcovství.)

 

V Dolních Beřkovicích dne 22. 5. 2014              Provazníková Jarmila -  ředitelka školy