Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
2
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
3
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
4
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
5
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
6
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Svoz nebezpečného a ostatního odpadu 6. 4. 2024.
7
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
8
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
9
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
10
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
11
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
12
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
13
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
14
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
15
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
16
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Pořad s promítáním - zábavná historie archeologie.
17
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
18
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
19
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
20
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
21
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
22
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
23
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
24
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
25
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
26
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
27
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Oznámení o očkování psů v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
28
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
29
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
30
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Pálení čarodějnic, dříve též filipojakubská noc roku 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
1
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
2
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
3
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
4
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
5
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Mimořádné události a krizové situace

Mimořádné události a krizové situace - krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS ve Středočeském kraji je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

https://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

Další informace k MU a KS:

Krizové řízení (http://www.krizove-rizeni.cz/)

Institut ochrany obyvatelstva (http://www.ioolb.cz/)

Krizový management ČR (http://www.emergency.cz/)

Ministerstvo vnitra ČR (https://www.mvcr.cz/)

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných kritických situací.

Základní pojmy:

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných likvidačních prací.

Krizová situace, krizový stav – stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Integrovaný záchranný systém (IZS) - se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Varianty mimořádných událostí:

 • Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl, stékání vody a zeminy z polí při přívalových deštích.
 • Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry.
 • Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
 • Sesuvy půdy a svahové pohyby.
 • Dopravní nehody (silniční doprava, železniční doprava) s kombinovaným účinkem - hromadné autohavárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy.
 • Výbuchy plynovzdušných směsí.
 • Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení
  apod.).
 • Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných zařízení, nehody při přepravě
  radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
 • Smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší.
 • Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.
 • Nedostatek vody a důležitých potravin.
 • Velké teroristické akce, ozbrojené konflikty, rozsáhlé ohrožení hospodářství a veřejného
  pořádku.
 • Přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu tepla, rozpad telekomunikační a informační
  sítě.

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci:

 • Zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené
  zprávy.
 • Nepodceňujte vzniklou situaci.

Pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových
čísel:

 • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo
  mince i z automatu),
 • varujte ostatní ohrožené osoby,
 • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby,
 • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor,
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní
  správy,
 • pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu,
 • sledujte hromadné informační prostředky, respektujte a snažte se získávat informace
  z oficiálních zdrojů,
 • zbytečně netelefonujte a nepřetěžujte telefonní síť.

Důležitá telefonní čísla: 

Hasičský záchranný sbor 

150

Záchranná služba

155

Policie ČR 

158

Tísňová linka 

112

Krizový štáb Obce Dolní Beřkovice

Krizový štáb byl zřízen starostou Obce Dolní Beřkovice, jako pracovní orgán starosty k řešení krizových situací podle § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Krizový štáb projednává:

 • zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové situace včetně návrhů
  opatření,
 • plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce,
 • návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění
  přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce,
 • informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce
  při vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce,
 • způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení
  ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem
  jejich provedení,
 • zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,
 • vnější havarijní plány,
 • podmínky nouzového přežití obyvatelstva.

Složení Krizového štábu v Obci Dolní Beřkovice

Jméno a příjmení 

Kontakt

Miroslav Hrdý

+420 606 232 887

Miroslav Kuřátko

+420 602 103 771

Mgr. Lukáš Franěk

+420 724 680 114

Pavel Boubelík

+420 728 267 267

Stanislav Kvída

+420 775 565 390

Jaroslav Kroužecký

+420 602 875 079

Podávání informací:
Oficiální informace za krizový štáb o vývoji a řešení krizové situace, dále informace starostům
dotčených obcí v rámci ORP podává:
▪ starosta, místostarosta
▪ člen krizového štábu
▪ pověřený pracovník krizového štábu


Způsob poskytnutí informací:
K varování budou využity všechny dostupné prostředky tj. siréna, veřejný rozhlas, megafon, internetové stránky obce, vyvěšení na úřední desce, fcb obce.

Evakuace obyvatelstva
Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce. Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob rovněž velitel zásahu.
Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

Při nařízené evakuaci obyvatel:

 • dodržuje pokyny složek IZS a orgánů zabezpečujících evakuaci,
 • uhaste oheň v topidlech,
 • uzavřete přívod vody a plynu,
 • ověřte, zda sousedé vědí, že mají opustit byt, lokalitu,
 • dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • vezměte evakuační zavazadlo označené jménem a adresou,
 • uzamkněte byt,
 • vezměte sebou drobná domácí zvířata a krmivo pro ně, hospodářská zvířata odvezte nebo umístěte na bezpečném místě se zásobou vody a krmiva,
 • dostavte se na určené místo dle pokynů orgánů obce,
 • nechte volné průjezdné šířky komunikací k nástupním plochám pro požární techniku a
  ke zdrojům vody.

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Evakuační zavazadlo obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně
  pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby - jídelní misky, příbor, umělohmotná nebo polní láhev, nůž,
  provázek, šitíčko, zavírací špendlíky, otvírač na konzervy.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy atd.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobilní telefon s nabíječkou.
 • Toaletní a hygienické potřeby - toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby a zubní pasta,
  ručník atd.
 • Osobní léky a další prostředky - doporučuje se tlakový obvaz, léky tišící bolest, snižující
  horečku, dezinfekční nebo antiseptické prostředky.
 • Spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko.
 • Náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy.
 • Pro děti hračka, knihy a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle.
 • Bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač.

Nelze brát sebou objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol, zbraně, jedovaté látky a zbytečné věci.

Ukrytí:

Provádí se při úniku chemických, otravných a radioaktivních látek v improvizovaných úkrytech – budovách.

Jak provést ukrytí:

 • zavřete a utěsněte dveře, okna a další otvory do domu (lepící páskou, látkou)
 • vypněte klimatizaci
 • neschovávejte se ve sklepích a snížených podlažích – mohou se zde držet těžší plyny
 • dle možností se přemístěte na stranu odvrácenou od místa vzniklé nehody a do patra
 • informujte se o vzniklé události (pusťte rádio, televizi) a vyčkejte pokynů IZS a obce
 • připravte si improvizované prostředky individuální ochrany

Improvizovaná ochrana obyvatelstva:

Při vynuceném pohybu v prostoru kontaminovaném nebezpečnou látkou uniklou do ovzduší je nutné si chránit dýchací cesty a povrch těla dostupnými prostředky.

Jak se chránit:

 • k ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku (ručník, šála) a chraňte jí nos a ústa; roušku upevněte v zátylku šátkem (šálou). Oči chraňte uzavřenými brýlemi (lyžařské, motoristické) nebo průhledným igelitovým sáčkem
 • ostatní povrch těla chraňte méně prodyšnými materiály (pláštěnka, šusťáková souprava, kombinéza, vysoké boty, pryžové rukavice, kukla)
 • všechny svrchní prostředky je nutné utěsnit, vhodná je kombinace více vrstev
 • po návratu nebo po překonání zamořeného prostoru se odstrojte, osprchujte a vezměte čistý oděv
 • použitý kontaminovaný svrchní oděv uzavřete do igelitového pytle.

Nouzové přežití

Nouzové přežití je dočasný způsob přežití obyvatelstva postiženého následky mimořádných událostí nebo krizových situací. Zahrnuje zejména opatření k nouzovému ubytování, zásobování potravinami, pitnou vodou a energiemi a organizování humanitární pomoci.

Další informace:

Portál krizového řízení Středočeského kraje:

http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/

Mimořádné události a krizové situace  - město Mělník

https://www.melnik.cz/mimoradne-udalosti-a-krizove-situace/ds-1297/archiv=0&p1=55